Zmena objednávok a stornovacie podmienky

 • Zmena termínu už objednaného kurzu je možná vzájomnou dohodou
 • Stornovať objednaný kurz (zrušenie prihlášky) zo strany prihláseného je možné
  bezplatne v lehote 7 a viac kalendárnych dní pred jeho začatím.
  Pri zrušení účasti v lehote 6 – 3 kalendárnych dní pred začatím kurzu, bude
  prihlásenému účtované 50% z ceny kurzu.
  V prípade stornovania prihlášky v lehote kratšej ako 2 kalendárne dni pred začatím
  kurzu, hradí prihlásený plnú sumu kurzu.

Ak sa na už objednanom kurze nemôžete zúčastniť, pošlite za seba náhradníka.

Vypracovala: Mgr. Mária Černáková, lektor – konzultant

V Bratislave, dňa: 12.02.2024